Podmienky používania

Túto webovú stránku vlastní, prevádzkuje a spravuje spoločnosť U-Shin Slovakia s.r.o. (ďalej len "Spoločnosť"). Pred prístupom a prehliadaním tejto webovej lokality si pozorne prečítajte tieto podmienky používania. Túto webovú stránku môžete používať iba vtedy, ak súhlasíte s podmienkami používania a to bez obmedzenia alebo výhrad.

Zrieknutie sa záruk
S výnimkou rozsahu, ktorý zakazujú platné zákony, Spoločnosť neposkytuje žiadne výslovné alebo implicitné vyjadrenie ani záruku, zákonné alebo iné, vrátane záruk alebo vyjadrení týkajúcich sa presnosti, spoľahlivosti, úplnosti, spôsobilosti na konkrétny účel, neporušenia práv tretích strán a/alebo bezpečnosť obsahu tejto webovej stránky a akékoľvek vyhlásenia a záruky, ktoré s tým súvisia, sú výslovne odmietnuté. Spoločnosť nezodpovedá za stratu alebo škodu vyplývajúcu z vášho používania alebo prístupu alebo neschopnosti používať alebo pristupovať na webovú stránku. Spoločnosť môže zmeniť alebo upraviť obsah tejto webovej stránky alebo môže pozastaviť alebo prestať poskytovať služby poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody spôsobené zmenou alebo úpravou obsahu alebo neschopnosťou používať túto webovú stránku.

Obmedzené používanie - autorské práva
Autorské práva v týchto dokumentoch uverejnené na webovej stránke U-Shin vlastní spoločnosť U-Shin Ltd. Všetky materiály na tejto webovej stránke sú chránené zákonmi o autorských právach a inými príslušnými zákonmi z každej krajiny na celom svete a ustanoveniami zmlúv. S výnimkou osobného, nekomerčného interného použitia je zakázané používanie (vrátane a bez obmedzenia kopírovanie, modifikácia, úplné alebo čiastočné nahrávanie, prenos, distribúcia, licencovanie, predaj a publikovanie) akéhokoľvek materiálu bez získania predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

Odkazy na webovú stránku inú ako U-Shin
Stránky tretích strán (iné ako stránky U-Shin) prepojené s touto webovou stránkou alebo z nej ("prepojené stránky") sú nezávislo prevádzkované a udržiavané takýmito tretími stranami a nie sú pod kontrolou a/alebo pod dohľadom U-Shin Slovakia s.r.o. Použitie prepojenej stránky podlieha podmienkam stanoveným prevádzkovateľom danej prepojenej lokality.

Odkazy na webovú stránku U-Shin
Odkazy na túto webovú stránku sú povolené za predpokladu dodržania všetkých príslušných právnych náležitosti bez ohľadu na to, či odkaz pochádza od jednotlivca alebo spoločnosti, avšak odkaz nie je povolený bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti. Vo všeobecnosti by odkazy na túto webovú stránku mali byť prepojené s úvodnou stránkou https://www.u-shin.sk/. Pri prepájaní na túto webovú stránku s použitím textu použite "U-Shin Slovakia s.r.o.".